محتوای شناگران
تغذیه برای شناگران

تغذیه برای شناگران حرفه ای المپیک

«تغذیه شناگران» تغذیه برای شناگران ؟؟؟ تاحالا به تغذیه برای شناگران فکر کردید ؟! قطعا هر ورزشکار و شناگر حرفه ای میدونه که باید در کنار برنامه ورزشی حرفه ای ، برنامه غذایی حرفه ای هم داشته باشه! اصلا چرا ...