دوره های تکمیلی

آمادگی نجات غریق

412
4,000,000 تومان

دوره آمادگی مربی شنا

238
4,000,000 تومان

دیدبانی

492
4,000,000 تومان

دیدبانی درجه یک

0
4,000,000 تومان

اصلاح تکنیک در شنا

365
4,000,000 تومان